Begrippenlijst

Aankoopservice

Bij de aankoop van een woning komen veel zaken kijken waar een consument zeker wat hulp bij kan gebruiken. Deze hulp wordt middels een aankoopservice geboden door Lankamp makelaars.

Bankgarantie

Een garantieverklaring van een Nederlandse bankinstelling. Door deze garantie verklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopakte zal nakomen voor het bedrag dat vernoemd is.

Beroepsaansprakelijksheidsverzekering

Een verzekering die makelaars hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten of verzuiming die begaan worden bij de uitoefening van hun beroep.

Bestemmingsplan

Een plan dat bindend is voor burgers. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Op een plankaart kan de koper kijken welke bestemming het perceel heeft dat de koper gaat kopen. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, bebouwingsintensiteit etc.

Bod

Een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren.

Bodemgesteldheid

Aard en eigenschappen van de bodem. Toestand van de bodem waar de woning gebouwd is.

Bouwkundige keuring

Bij een ouder huis is het niet onverstandig om tijdens het proces van aankoop van een woning het huis te laten inspecteren op gebreken. Een bouwkundige keuring is een aanrader en zeker de kosten waard. Verborgen gebreken, zoals lekkages of houtworm of houtrot, komen dan aan het licht. Het bouwkundige onderzoeksrapport geeft samen met het taxatierapport een objectief beeld van de waarde van het huis.

De bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door een bouwkundig adviesbureau, maar welke moet je nu kiezen. Sinds kort is er een nieuwe website gelanceerd waar je bouwkundigekeuringen kunt vergelijken en direct een offerte aan kunt vragen.

Bouwkundige keuringen worden over het algemeen onderverdeeld in drie categorieën:

- Bouwkundige keuring bij aankoop

- Bouwkundige keuring bij verkoop

- Bouwkundige keuring voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Nationale Hypotheek Garantie
Wil je in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie, dan is een bouwkundige keuringvaak verplicht. Bijvoorbeeld wanneer je een appartement van voor 1940 wilt kopen, tenzij uit de taxatie blijkt dat het appartement na 1940 totaal gerenoveerd is. Een keuring met NHG bijlage is ook verplicht als de kosten van noodzakelijk achterstallig onderhoud meer bedragen dan tien procent van de onderhandse verkoopwaarde.

Bouwkundige staat

De bouwkundige staat is een belangrijke stap in het aan- of verkoopproces van een woning. We zijn immers niet allemaal bouwkundig onderlegd. Een bouwkundige keuring, ook wel bouwtechnische keuring genoemd, kan u daarom behoeden voor een miskoop van de huidige bouwkundige staat.

Courantheid

Realistische waarde van het huis onder normale omstandigheden.

Courtage

In het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd. De hoogte van dit bedrag zal tussen u en de makelaar worden afgesproken en vastgelegd bij de opdracht verstrekking. De courtage is exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Eigendomsoverdracht

Nadat de koop gesloten is en door koper en verkoper een koopovereenkomst is ondertekend vindt op een tevoren afgesproken datum de eigendomsoverdracht plaats. Hiervoor wordt bij de notaris de akte van levering of overdrachtsakte door alle partijen getekend. De onroerende zaak wordt hierdoor officieel overgedragen.

Energielabel

Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto's en witgoed. Het label loopt van A t/m G. Een woning met het A-label is het energiezuinigst en met het G-label het minst zuinig. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen en andere gebouwen bij verkoop een energielabel kunnen overhandigen aan de koper. Dit is een wettelijke verplichting, anders kan de woning niet verkocht worden.

Als uw woning in 1998 of later is gebouwd is er vooraf al een berekening gemaakt die leidde tot de zogenaamde energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De berekening is tegelijk met de aanvraag voor de bouwvergunning ingediend bij de gemeente. Als de bouwvergunning niet langer dan 10 jaar geleden is aangevraagd, kan de eigenaar de EPC-berekening overhandigen in plaats van het energielabel. Als u deze niet heeft, kunt u bij de betreffende gemeente de oorspronkelijke bouwvergunning en berekening opvragen. Houdt u er wel rekening mee dat hier kosten mee gemoeid zijn.

Erfdienstbaarheden

Een erfdienstbaarheid is een recht dat vastzit aan de eigendom van bijvoorbeeld een huis of een perceel grond, waarbij de eigenaar van dit stuk grond iets moet toestaan ten gunste van de eigenaar van een ander stuk grond, die dat recht heeft. Het bestaan van een erfdienstbaarheid vereist dus minimaal twee percelen van verschillende eigenaars, waarbij op het ene erf een last rust en waarbij het andere erf een voordeel geniet.

De meest bekende en wellicht ook meest voorkomende erfdienstbaarheid is het 'recht van overpad'. Zoals bijvoorbeeld de situatie dat de ene eigenaar het recht heeft om over het erf te lopen van de andere eigenaar om bij zijn achterdeur te komen.

Erfpacht

Recht om een onroerende zaak, een stuk grond van iemand (bijvoorbeeld de gemeente) anders te gebruiken tegen betaling van een canon (een vast bedrag per maand per jaar).

Huurwaardeforfait

Het bedrag dat u als eigenaar van een woning bij uw inkomen in uw belastingaangifte moet tellen. De huurwaarde bedraagt een bepaald (vast) percentage van de WOZ-waarde na eventuele toepassing van het ophogingpercentage. Welke percentages voor uw gemeente gelden kunt u na vragen bij de belastingdienst.

Hypotheekakte

In dit document worden afspraken weergegeven tussen de koper den de financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek. Vervolgens wordt dit document door de notaris ter inschrijving aangeboden aan het kadaster en wordt het in een speciaal daarvoor bestemd register ingeschreven.

Kadaster

Het kadaster geeft weer, in welke stukken grond Nederland is verdeeld en aan wie elk van deze stukken grond toebehoort. Daarnaast geeft het informatie over hoe groot de grondoppervlakte is, of er een bevel tot bodemsanering is, of het pand op de monumentenlijst staat en welk kadaster nummer het heeft.

Koopakte

In dit document wordt een mondelinge koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd.

Kosten Koper

Onder de kosten koper verstaan we de kosten voor:

- Overschrijving van het kadastraal recht naar de nieuwe eigenaar in het Hypotheekregister.

- 6% overdrachtsbelasting (tarief 1999).

- Notariskosten voor het passeren van de 'akte van levering' c.q. leveringsakte.

Levering

De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van de levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

No cure no pay

No cure no pay is Engels voor: 'geen oplossing geen betaling.' Hiermee wordt bedoeld dat een dienstverlener slechts wordt betaald als hij de dienst tot een goed einde heeft gebracht.

NVM-Erecode

Gedragsregels die door de NVM voor haar leden zijn opgesteld en die de NVM-Erecode zijn neergelegd. Deze gedragsregels vormen een uitgangspunt voor het werken in de praktijk van alle dag.

NVM-Huisgarantie

Op basis van een bouwtechnische keuring kan een koper een verzekering afsluiten die hem verzekert tegen eventuele geborgen gebreken. Ook een koper kan een bouwkundige keuring die onder de NVM- Huisgarantie valt laten uitvoeren en dit vervolgens aanbieden bij de verkoop. Een potentiële koper kan daarop een verzekering afsluiten.

NVM-net

Dit is een computersysteem waarin alle woningen geregistreerd staan die via de NVM-woningmakelaars worden verkocht. Dit uitwisselingssysteem is alleen toegankelijk voor NVM-makelaars.

NWWI taxateur

Het NWWI is opgericht om financiers en consumenten zekerheid te bieden over de waarde van woningen. Daarnaast streeft het instituut naar een gezonde prijs-kwaliteitverhouding van taxaties.

Het NWWI is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het keurmerk staat voor deskundigheid, transparantie en kwaliteit. Het NWWI ziet erop toe dat elke taxatie volgens heldere richtlijnen tot stand komt. Door taxateurs betrouwbare taxatieproducten te bieden, schept het instituut de voorwaarden voor kwalitatief goede en objectieve taxaties. Taxaties die duidelijke, op de situatie toegespitste informatie leveren. Zo ontstaan maatproducten.

Om deel te nemen aan het NWWI moeten taxateurs aan strenge eisen voldoen. De toegangseisen bestaan uit certificering door een kwaliteitsregister - VastgoedCert of SCVM - en lidmaatschap van een brancheorganisatie, NVM, RVT, VBO of LMV. Daarnaast hanteert het NWWI enkele aanvullende voorwaarden:

- De taxateur dient in het bezit te zijn van een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering, afgesloten bij een   erkende verzekeraar;

- Gaat een persoonlijke relatie aan met het NWWI en dient de aansluitingsvoorwaarden te hebben geaccepteerd en   de aansluitingsovereenkomst te ondertekenen;

- Dient voortdurend zijn kennisniveau op peil te houden.

Onder bod zijn

Een toezegging van de makelaar van de verkoper aan een gegadigde, geen transactie met een andere gegadigde te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wel mogelijk.

Ontbindende voorwaarden

Dit zijn voorwaarden die in de koopakte kunnen worden opgenomen. Op grond van een voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan zijn de financiering, het verkrijgen van een huisvestigingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.

Optie

Een recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken.

Overdrachtsbelasting

Belasting die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak/ recht over koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen voor de onroerende zaken (zie koopakte waarin uitsplitsing is opgenomen voor de onroerende zaak en de roerende zaken). Momenteel is het percentage 6%.

Recht van overpad

Het recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van de ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.

Roerende goederen

Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende goederen zijn verbonden.

Sleutel verklaring

Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.

Taxatie

Het uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon met een bepaald doel (voorbeelden doel: taxatie voor de financiering, taxaties voor de successie bij overlijden van een natuurlijk persoon, taxatie voor het bepalen van de reële waarde voor het uitbrengen van een bod op een tekoop staand pand.)

Transport

De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

Vereniging van Eigenaren

Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u volgens de wet lid van de vereniging van eigenaren (vve). Samen met de overige eigenaren behartigt de vve de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het hele gebouw

Vrij op naam (v.o.n.)

De kosten koper zijn bij het kopen van een huis dat aangeboden wordt met v.o.n. voor de rekening van de verkoper.

Waarborgsom

Een bedrag dat gestort wordt door de koper als zekerheid dat de koper aan zijn verplichtingen voldoet.